Disclamer en Copyright
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. We proberen de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden.

Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, dit kan via het contactformulier.

Bedrijfsgegevens
ALF Tweewielers

Algemene reparatie- en betalingsvoorwaarden
Algemene reparatie- en betalingsvoorwaarden van ALF Tweewielers (jan. 2022)

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering van zaken aan en het verrichten van diensten ten behoeve van kopers/opdrachtgevers. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien door ALF Tweewielers schriftelijk bevestigd.

Artikel 1. Definitie

Onder een fiets wordt verstaan gewone fietsen, elektrische fietsen,bakfietsen,driewielers, alle vervoermiddelen met trappers.

Artikel 2. De overeenkomst

1. Alle offerten en prijsopgaven zijn louter indicatief. 2. De reparatieduur, c.q. de duur van de werkzaamheden wordt slechts bij benadering opgegeven. 3. De overeengekomen leveringsdatum is zowel bij koop-, reparatie- of andere overeenkomsten een vermoedelijke datum. 4. Gemaakte afspraken omtrent reparatie worden nageleefd, indien er meer gebreken zijn zal ALF Tweewielers contact opnemen met opdrachtgever. Indien er geen gegevens aanwezig zijn voor contact wordt enkel de opdracht uitgevoerd. 5a. Prijswijzigingen ten gevolge van bijvoorbeeld wijzigingen in rechten, belastingen, accijnzen, fabrieks- en/of importeurs prijzen en/of valutakoersen mogen te allen tijde in de overeengekomen koopprijs worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden in het geval een verhoging van de bedongen prijs door ALF Tweewielers plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. De annulering dient schriftelijk binnen één week na die kennisgeving plaats te vinden. In dat geval heeft ALF Tweewielers recht op vergoeding van de gemaakte kosten die zijn vastgesteld op 5% van de overeengekomen koopprijs. 5b. Bij andere overeenkomsten dan een koopovereenkomst is de overeengekomen prijs indicatief. Indien de indicatief opgegeven prijs met meer dan 20% wordt of dreigt te worden overschreden zal ALF Tweewielers contact met de opdrachtgever op nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te beëindigen onder schadeloosstelling van ALF Tweewielers voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden, wel heeft ALF Tweewielers recht de mogelijke goederen van de fiets te demonteren zodat deze in (bijna) de zelfde staat terug kan worden gegeven. 5c. Een overeenkomst komt slechts tot stand door acceptatie van ALF Tweewielers. ALF Tweewielers is gerechtigd voorwaardelijk te accepteren.

Artikel 3. Betaling

1. De schulden van kopers/opdrachtgevers aan ALF Tweewielers worden beschouwd als breng schulden. 2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling contant of per Pin geschieden bij het afleveren van zaken respectievelijk onmiddellijk na het verrichten van diensten en vooraf aan het overhandigen van de goederen ofwel fiets(en). 3. Indien desondanks niet contant wordt betaald, dan wel indien wel uitdrukkelijk een ander moment van betaling is overeengekomen en betaling op dat overeengekomen moment niet plaatsvindt, dan is ALF Tweewielers gerechtigd, zonder ingebrekestelling, over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, onverminderd de hem overigens toekomende rechten. 4. Indien de koper/opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen is ALF Tweewielers gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die ALF Tweewielers in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie zij zich bedienen voor de invordering van het verschuldigde bedrag. 5. Ongeacht het recht van retentie van ALF Tweewielers zal ALF Tweewielers bij het uitvoeren van een reparatie-opdracht vrijstaan voor de uitvoering een voorlopige of gedeeltelijke betaling te vorderen, waarbij met betrekking tot onderdelen de vooruitbetaling niet meer dan 30% van de koopsom zal bedragen. 6. Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien zulks bij de reparatie-opdracht uitdrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze materialen eigendom van ALF Tweewielers zonder dat de opdracht gever op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken. 7. Bij het niet nakomen van gemaakte afspraken is ALF Tweewielers gerechtigd een vergoeding van vijfentwintig procent van een uurloon in rekening te brengen.

Artikel 4 – Retentierecht

ALF Tweewielers kan het retentierecht uitoefenen op de tweewieler, indien de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de tweewieler niet of niet in zijn geheel voldoet, ook indien het kosten betreft van eerdere door de ALF Tweewielers verrichte werkzaamheden aan dezelfde tweewieler of indien er andere vorderingen zijn, die voortvloeien uit een contractuele relatie met de opdrachtgever/koper.

Artikel 5. Garantie

Op de reparatie met nieuwe onderdelen zijn de reparatievoorwaarden van kracht (deze zijn los te vinden op de website).

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde tweewieler blijft eigendom van ALF Tweewielers zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de tweewieler niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht de eventueel wettelijk voorgeschreven verzekeringen met betrekking tot het gebruik van de tweewieler af te sluiten. De koper is voorts verplicht de geleverde tweewieler voor zijn rekening te doen onderhouden. ALF Tweewielers zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de tweewieler gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper ALF Tweewielers voor aanspraken, die derden op ALF Tweewielers zouden mogen hebben in verband met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

Artikel 7. Verkoop met inkoop

Indien bij verkoop van een nieuwe tweewieler of ander zaak tegen inkoop van een gebruikte tweewieler of andere zaak de koper in afwachting van de inlevering van de nieuwe tweewieler of ander zaak, het oude blijft gebruiken, wordt laatstgenoemde tweewieler of ander zaak eerst eigendom van ALF Tweewielers nadat de feitelijke levering daarvan aan ALF Tweewielers heeft plaatsgevonden. Zolang de koper de zaak blijft gebruiken, komt deze geheel voor zijn rekening en risico.

Artikel 8. Staling

Zolang de tweewieler gestald is bij ALF Tweewielers zal voorgenoemde er zorg voor dragen deze tweewieler veilig te stallen. Hierbij is ALF Tweewielers niet aansprakelijk voor diefstal wanneer ALF Tweewielers heeft laten zien zijn best te hebben gedaan de tweewieler veilig te stallen. Tot 4 werkdagen na bericht dat de herstelwerkzaamheden zijn afgerond zorgt ALF Tweewielers voor stalling, na deze periode is ALF Tweewielers gerechtigd een bedrag van vier euro en vijftig cent per nacht in rekening te brengen voor stalling.

Artikel 9. Overmacht

1. Onverminderd de overige hem toekomende rechten, heeft ALF Tweewielers in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door een schriftelijk mededeling en zulks zonder dat ALF Tweewielers gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ALF Tweewielers kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank